مهر ميهن

وبلاگ تاریخ و فرهنگ ایران زمین

الفبای فارسی ، الفبای تاجیکی( سیرلیک)

 

الفبای فارسی ، الفبای تاجیکی( سیرلیک)

چنانکه می دانید امروز زبان پارسی در سه کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان زبان رسمی است. اما زبان فارسی در تاجیکستان ویژگی ای دارد که آن را از دو کشور فارسی زبان دیگر جداکرده است و آن اینکه فارسی در تاجیکستان به الفبای روسی(سیرلیک)نوشته می شود و این مایه جدایی میان فارسی زبان ها شده است( البته باید یادآور شد که این مشکل گریبانگیر فارسی زبانان ازبکستان به ویژه سمرقند و بخارا نیز هست).

این مشکل بزرگی است از یک سو ما ایرانیان و افغانیان از خواندن نوشته های تاجیکان بی بهره ایم از سوی دیگر تاجیکان که پس از چند سده فشار روس ها برای نابودی فرهنگ ایرانی تاجیکستان در جستجوی هویت راستین خود هستند از نوشته های پرحجم هم زبان های خود بی بهره اند (به یاد داشته باشیم زبان فارسی بنا به آمارهای مختلف جز ده زبان برتر وبلاگ نویسی در اینترنت است و تخمین زده می شود حدود دو و نیم میلیون وبلاگ فارسی زبان در اینترنت وجود داشته باشد اگر چند صد هزار وبسایت فارسی را هم به این عدد بیفزاییم بهتر می توانیم این موضوع را درک کنیم).

البته باید این را افزود که اکنون در تاجیکستان الفبای فارسی رو به گسترش است و الفبای سیرلیک رو به نابودی.

این موضوع از چندی پیش فکر مرا به خود مشغول کرده بود از این رو در اینترنت به جستجو پرداختم و دریافتم که خوشبختانه گروهی از دوستان در وبسایت خوابگرد  دست به طراحی تبدیل کننده اینترنتی فارسی-سیرلیک زده اند و امکان استفاده همه فارسی زبانان از نوشته های فارسی موجود در اینترنت را فراهم آورده اند البته این موضوع را هم گوشزد کرده اند که این نمونه آزمایشی است و ممکن است ایراد هایی نیز وجود داشته باشد به همین خاطر من در انتهای این نوشته یک تصویر که دربر دارنده حروف سیرلیک و برابر های فارسی آن است را قرار داده ام. امید که مورد استفاده قرار گیرد.

 

برنامه‌ی مبدّل خط سیریلیک(روسی) به خطّ فارسی
برنامه‌ی مبدّل خط فارسی به خط سیریلیک (روسی
)

 

چند سایت تاجیکی برای آزمایش

http://zamon.tj
http://www.ozodi.org
http://www.untj.org/library/?mode=list
http://www.tvt.tj

 

 

نوشته بالا به خط سیرلیک:

олфбое форсе ، олфбое таоҷекие( серлеки)

 

чнонкиҳ ме донед омруз збон порсе др сҳ кишур оерон ، офғонстаон ва таоҷекистаон збон рсме оста. омо збон форсе др таоҷекистаон уежгое ое дорд киҳ он ро оз ду кишур форсе збон дегор ҷдокирдҳ оста ва он оенкиҳ форсе др таоҷекистаон бҳ олфбое русе(серлеки)нуштаҳ ме шуд ва оен моеҳ ҷдоее меон форсе збон ҳо шдҳ оста( олбтаҳ боед еодоур шд киҳ оен мшкил горебонгоер форсе збонон озбкистаон бҳ уежҳ смрқнд ва бхоро нез ҳста). оен мшкил бзргое оста оз еки су мо оеронеон ва офғонеон оз хуондн нуштаҳ ҳое таоҷекион бе бҳрҳ оем оз суе дегор таоҷекион киҳ пс оз чнд сдҳ фшор рус ҳо брое нобуде фрҳнго оероне таоҷекистаон др ҷстаҷуе ҳуета ростаен худ ҳстанд оз нуштаҳ ҳое прҳҷм ҳм збон ҳое худ бе бҳрҳ онд (бҳ еод доштаҳ бошем збон форсе бно бҳ оморҳое мхталф ҷз дҳ збон бртар ублого нуесе др оентарнта оста ва тахмен здҳ ме шуд ҳдуд ду ва нем мелеун ублого форсе збон др оентарнта уҷуд доштаҳ бошд огор чнд сд ҳзор убсоета форсе ро ҳм бҳ оен адд бефзоеем бҳтар ме тауонем оен мудуа ро дрки кинем). олбтаҳ боед оен ро офзуд киҳ окинун др таоҷекистаон олфбое форсе ру бҳ гостарш оста ва олфбое серлеки ру бҳ нобуде. оен мудуа оз чнде пеш фкир мро бҳ худ мшғул кирдҳ буд оз оен ру др оентарнта бҳ ҷстаҷу прдохтам ва дреофтам киҳ хушбхтаонҳ горуҳе оз дустаон др убсоета хуобгорд дста бҳ троҳе табдел кинндҳ оентарнтае форсе-серлеки здҳ онд ва омкион остафодҳ ҳмҳ форсе збонон оз нуштаҳ ҳое форсе муҷуд др оентарнта ро фроҳм оурдҳ онд олбтаҳ оен мудуа ро ҳм гоушзд кирдҳ онд киҳ оен нмунҳ озмоеше оста ва ммкин оста оерод ҳоее нез уҷуд доштаҳ бошд бҳ ҳмен хотр мн др онтаҳое оен нуштаҳ еки тасуер киҳ дрбр дорндҳ ҳруф серлеки ва бробр ҳое форсе он оста ро қрор додҳ ом. омед киҳ мурд остафодҳ қрор гоерд.

 

брномҳ‌е мбдّл хт серелеки(русе) бҳ хтّ форсе

http://www.pendar.net/convertor.asp

 

брномҳ‌е мбдّл хт форсе бҳ хт серелеки (русе)

http://82.133.33.43/%7Espectre/tajik/tajik.php

 

чнд соета форсе брое озмоеш

http://www.irib.ir    

http://www.amordad.net

http://emruz.biz

http://www.bbcpersian.com

+ mehre mihan ; ٧:٥٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()