این نیز بگذرد

سروده زیر یکی از زیباترین و عبرت انگیز ترین شعرهای زبان فارسی است که هرچند سراینده آن را خطاب به مغولان ستمگر وخون ریز سروده  اما پیامی جاودانه است خطاب به همه ستمکاران تاریخ بشریت تا بدانند ظلم وستم هیچگاه پایدار نیست.این شعر زیبا را با هم می خوانیم.

 

 

این نیز بگذرد

 

سیف فرغانی

 

 

 

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد                                              هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب                                       بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

باد خزان نکبت ایام ناگهان                                                     بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلو گیر خاص و عام                                   بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز                                            این تیزی سنان شما نیز بگذرد

 

چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد                                          بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

 

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت                                این عو عو سگان شما نیز بگذرد

 

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست                                  گرد سم خران شما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت                                        هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت                                             ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن                                              تاثیر اختران شما نیز بگذرد

 

این نوبت ، از کسان به شما ناکسان رسید                                    نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

 

پیش از دو روز بود از آن دگر کسان                                       بعد از دو روز ازان شما نیز بگذرد

 

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم                                             تا سختی کمان شما نیز بگذرد

 

در باغ دولت دگران بود مدتی                                                این گل زگلستان شما نیز بگذرد

 

آبی‌ست ایستاده در این خانه مال و جاه                                       این آب ناروان شما نیز بگذرد

 

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طیع                                      این گرگی شبان شما نیز بگذرد

 

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست                                           هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

 

ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف                                 یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

 

/ 9 نظر / 66 بازدید
جهان آزاد

برتیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد! سیف فرغانی … نیز بگذرد جهان آزاد ای سفله گان، زمان شما نیز، بگذرد! بیداد بیکران شما نیز، بگذرد آن اشتری که بر در ِ شاه شهان غنود فردا از آستان شما نیز، بگذرد! آن کرّ و فرّ و کبکه، نمرود را، نماند بی هیچ شبهه، آن ِ شما نیز بگذرد! آن تندری که شعله زند بر بساط ظلم از بام آشیان شما نیز، بگذرد! ابعاد آن چماق که بر پای خلق خورد از ُثقبه ی فلان شما نیز، بگذرد! ما قصه ی هجوم ابابیل خوانده ایم آن مرغ از آسمان شما نیز، بگذرد! زخم ِ گلوله ای که " ندا " را بدل خلید از مغزاستخوان شما نیز، بگذرد! وآن تیرکین که سینه ی" سهراب"را شکافت از جسم ناتوان شما نیز، بگذرد! زخم است از تپانچه ی بیداد، چهر ِ خلق این زخم از روان شما نیز، بگذرد! در این دیار ارتش چنگیز هم نماند، یعنی که پادگان شما نیز، بگذرد! افسانه شد سپاه سکندر در این دیار خیل بسیجیان شما نیز، بگذرد! کشتید وسوختید و شکستید خلق را این هر سه از میان شما نیز، بگذرد " َتَبت

ممنون.حرف دل ما رو زدی

علي

واقعا چقدر زشت و بيجاست كه مسائل سياسي رو با شعر اين چنين شاعران به هم آميزيم!بدرود

سیما

دوستان تمام زندگی ما ایرانی ها در شعر و ادبیات ما خلاصه می شد فردوسی، خافظ، خیام حافظ صبر و ظفر هرد دوستان قدیمند براٍثر صبر نوبت ظفر آید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو ئر اندازیم واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنن دوستان خواهش می کنم یک کمی مطالعه کنیندو [سوال]

خدا رحمتش كنه

وحید

این بار نوبت سبک سری شماست بنده قولتان دهم فرصت شما نیز بگذرد! تقدیم به دوستانی که حرمت سبز را هم نگه نداشتند.

مصطفی احمدی مقدم

سلام از این شعرت ممنونم مدتها دنبالش بودم

بله بر لشکر مغول نماندو بر اینان نیز نخواهد ماند