شبکه تلویزیونی مشترک پارسی زبانان؛ فرصت ها و چالش ها

دو سال پیش در نشست سران سه کشور پارسی زبان ایران تاجیکستان و افغانستان با طرح تاسیس یک شبکه تلویزیونی مشترک پارسی موافقت شد و نوروز امسال سند مربوط به آن در نشست سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور نهایی شد این شبکه تلویزیونی قرار است در آینده نزدیک آغاز به کار کند در این نوشته به فرصت ها و چالش های  پیش روی این شبکه می پردازیم.

این شبکه تلویزیونی مزیت های بسیاری را در پی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

 

1-تثبیت موقعیت زبان فارسی به عنوان یک زبان بین المللی:

زبان فارسی بی تردید از برجسته ترین زبان های جهان از نظر غنای ادبی است تاسیس چنین شبکه ای بر افزودن بر جایگاه جهانی زبان فارسی تاثیر زیادی خواهد داشت و نشان خوهاد داد زبان فارسی نه یک زبان ملی بلکه یک زبان بین المللی است .

 

2-نزدیک کردن مردم سه کشور به یکدیگر:

تاسیس این شبکه به احساس یکی بودن بیشتر میان مردم سه کشور کمک بسیار خواهد کرد و ریشه های یکسان تاریخی ، فرهنگی و نژادی آنان را یادآوری خواهد کرد. در گذشته دولت های انگلیس و شوروی برای جدایی انداختن میان فارسی زبانان کوشش های بسیاری به کار بردند دولت شوروی نخست فرارودان را که اکثریت مردم آن فارسی زبان بودند ترکستان(!!) نامید و سپس بایک توطئه مشترک با انگلیس فارسی در شوروی ، تاجیکی و در افغانستان ، دری نامیده شد و به گونه ای برخورد شد که گویا در این سه منطقه سه زبان جداگانه به کار می رود شوروی کار را از این حد هم گذراند و کوشید برای فارسی زبان فرارودان هویت جعلی به نام تاجیکی بتراشد در حالی که هرکس اندک اطلاعاتی در تاریخ داشته باشدمی داند که واژه تاجیک از سوی ترکان و مغولان به همه فارسی زبانان اطلاق می شده نه به فارسی زبانان یک منطقه خاص یعنی یا همه فارسی زبانان تاجیک هستند یا هیچ کس تاجیک نیست .

 

3- نزدیک کردن زبان فارسی سه کشور به هم:

یکی از مهمترین مشکلات پیشروی زبان فارسی مشکل جدایی های زبانی میان مردم سه کشور پارسی زبان است زبان فارسی در ایران نزدیک به هشتاد سال است که در حال بازسازی است و در این مدت صدها واژه نو پارسی وارد زبان و جایگزین واژه های بیگانه (به ویژه واژه های اروپایی) شده است اما در همین مدت زبان فارسی تاجیکستان زیر نفوذ شدید زبان روسی قرار گرفته است و زبان فارسی افغانستان هم زیر نفوذ زبان انگلیسی قرار گرفته است به همین دلیل ما گاه برای یک معنی سه واژه مختلف در زبان سه کشور را مشاهده می کنیم ادامه چنین روندی می تواند مشکلات بسیاری به بار آورد اما با وجود یک شبکه مشترک بخش بزرگی از این مشکل حل می شود.

 

اما تاسیس این شبکه تلویزیونی  چالش هایی را نیز پیشرو دارد

 

1- ناخرسندی قدرت های فرا منطقه ای:

نخستین چالش پیشرو ناخرسندی برخی قدرت ها از نزدیکی این سه کشور است. بنا به اصل تفرقه بینداز چپاول کن نباید ملت های یک منطقه زیاد به هم نزدیک شوند به ویژه اگر پیوند های ریشه دار تاریخی با هم داشته باشند تاسیس این شبکه تلویزیونی سد بزرگی در مقابل این هدف است پس باید جلو آن گرفته شود.

 

2- رقابت پشتو وفارسی در افغانستان:

زبان فارسی در ایران و تاجیکستان یگانه زبان رسمی است اما در افغانستان افزون بر پارسی پشتو هم زبان رسمی به شمار می رود و رقابتی آشکار میان این دو زبان وجود دارد روشن است که پشتو از نظر پیشینه تاریخی و ادبی قابل مقایسه با فارسی نیست حال اگر تلویزیون مشترک پارسی زبانان نیز راه اندازی شود پشتو یکباره از میدان به در می شود و این چیزی نیست که از چشم پشتو های افغانستان (و از جمله دولتمردان پشتو افغانستان) پنهان بماند در همین نشست اخیر نمایندگان سه کشور در 26 تیرماه نماینده افغانستان به یکباره به این نتیجه رسید که "درکشورشزبان پشتو از زبانهای رسمی محسوب می شود و در شبکه جدید پخش برنامه ها بهاین زبان نیز باید پیشبینی شود"!!!  تصور کنید سیصد میلیون عرب زبان تصمیم بگیرند یک شبکه مشترک عربی تاسیس کنند آنوقت نماینده عراق به یکباره بگوید چون در کشور ما چند میلیون کرد وجود دارد و زبانشان هم رسمیت دارد باید برنامه هایی به کردی هم پخش شود آنگاه دیگران به او چه خواهند گفت روشن است فقط بر حماقت او خواهند خندید.

ببینید گفته این آقای نماینده افغانستان چقدر مسخره است صد میلیون نفر باید در شبکه فارسی زبانان زبانی را بشنوند که مطلقا از آن چیزی نمی فهمند!!! گویا این آقای محترم اصلا معنی مشترک را درست نفهمیده و باید به کتاب های دوره ابتدایی خود مراجعه کند.

بی گمان بخشی از این شکرخواری برای راضی کردن عناصر پشتو در حاکمیت افغانستان انجام شده است و همه می دانند چنین کار مسخره ای هرگز قابل انجام نیست .

 

3-مشکلات فرهنگی:

یکی دیگر از چالش های پیشروی این شبکه ارزش های فرهنگی و سیاسی متفاوت است رژیم تاجیکستان یک رژیم لاییک رژیم افغانستان نیمه مذهبی ورژیم ایران یک رژیم کاملا مذهبی است و ارزش های فرهنگی  کشورها هم  با هم متفاوت است این موضوع هم در نشست اخیر نمایندگان سه کشور مطرح شد و قرار بر این شد که این شبکه بر ارزش های مشترک فرهنگی تاکید کند .

 

4- ترس از صدور انقلاب اسلامی :

گروهی برای مخالفت با تشکیل چنین شبکه ای بهانه می آورند که جمهوری اسلامی می خواهد از این شبکه برای صدور انقلاب اسلامی استفاده کند.

نوشتم بهانه چون مشخص است کسانی که چنین دلیل هایی را می آورند اصلا اخبار مربوط به تاسیس این شبکه را دنبال نمی کنند وگرنه می دانستند مرکز پخش این شبکه شهر دوشنبه خواهد بود نه تهران افزون بر این چنانکه ذکر شد  طبق توافقات برنامه های این شبکه باید با فرهنگ سه کشور همخوانی داشته باشد.

 

 

 

در پایان باید گفت سود چنین شبکه ای از زیان های آن بسیار بیشتر است امیدوارم این شبکه هرچه زودتر راه اندازی شود تا همه با هم فریاد بزنیم

تاجیک و ایرانی و افغان چرا؟                                         ما در این دنیا که از یک مادریم

 

 

 نوشته های مرتبط

ساخت ماهواره مشترک کشورهای فارسی‌زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шбкиҳ талуезеуне мштарки порсе збонон؛ фрста ҳо ва чолш ҳо

ду сол пеш др ншста срон сҳ кишур порсе збон оерон таоҷекистаон ва офғонстаон бо трҳ таосес еки шбкиҳ талуезеуне мштарки порсе муофқта шд ва нуруз омсол снд мрбут бҳ он др ншста сҳ ҷонбҳ узрое омур хорҷҳ сҳ кишур нҳоее шд оен шбкиҳ талуезеуне қрор оста др оендҳ нздеки оғоз бҳ киор кинд др оен нуштаҳ бҳ фрста ҳо ва чолш ҳое пеш руе оен шбкиҳ ме прдозем. оен шбкиҳ талуезеуне мзета ҳое бсеоре ро др пе дорд киҳ мҳмтарен он ҳо абортанд оз:

1-тазибета муқаета збон форсе бҳ ануон еки збон бен олмлле:

збон форсе бе тардед оз брҷстаҳ тарен збон ҳое ҷҳон оз нзр ғное одбе оста таосес чнен шбкиҳ ое бр офзудн бр ҷоегооҳ ҷҳоне збон форсе таозиер зеоде хуоҳд дошта ва ншон хуҳод дод збон форсе нҳ еки збон мле блкиҳ еки збон бен олмлле оста

 

2-нздеки кирдн мрдм сҳ кишур бҳ екидегор:

таосес оен шбкиҳ бҳ оҳсос екие будн бештар меон мрдм сҳ кишур кимки бсеор хуоҳд кирд ва решҳ ҳое екисон таорехе ، фрҳнгое ва нжоде онон ро еодоуре хуоҳд кирд. др гоузштаҳ дулта ҳое онголес ва шуруе брое ҷдоее ондохтан меон форсе збонон киушш ҳое бсеоре бҳ киор брднд дулта шуруе нхста фрорудон ро киҳ окизирета мрдм он форсе збон буднд таркистаон(!!) номед ва спс боеки таутеҳ мштарки бо онголес форсе др шуруе ، таоҷекие ва др офғонстаон ، дре номедҳ шд ва бҳ гоунҳ ое брхурд шд киҳ гоуео др оен сҳ мнтқҳ сҳ збон ҷдогоонҳ бҳ киор ме руд шуруе киор ро оз оен ҳд ҳм гоузронд ва киушед брое форсе збон фрорудон ҳуета ҷале бҳ ном таоҷекие бтарошд др ҳоле киҳ ҳркис ондки отлоаотае др таорех доштаҳ бошдме донд киҳ уожҳ таоҷеки оз суе таркион ва мғулон бҳ ҳмҳ форсе збонон отлоқ ме шдҳ нҳ бҳ форсе збонон еки мнтқҳ хос еане ео ҳмҳ форсе збонон таоҷеки ҳстанд ео ҳеч кис таоҷеки неста .

3- нздеки кирдн збон форсе сҳ кишур бҳ ҳм:

 

екие оз мҳмтарен мшкилота пешруе збон форсе мшкил ҷдоее ҳое збоне меон мрдм сҳ кишур порсе збон оста збон форсе др оерон нздеки бҳ ҳштаод сол оста киҳ др ҳол бозсозе оста ва др оен мдта сдҳо уожҳ ну порсе уорд збон ва ҷоегозен уожҳ ҳое бегоонҳ (бҳ уежҳ уожҳ ҳое орупоее) шдҳ оста омо др ҳмен мдта збон форсе таоҷекистаон зер нфууз шдед збон русе қрор горфтаҳ оста ва збон форсе офғонстаон ҳм зер нфууз збон онголесе қрор горфтаҳ оста бҳ ҳмен длел мо гооҳ брое еки мане сҳ уожҳ мхталф др збон сҳ кишур ро мшоҳдҳ ме кинем одомҳ чнен рунде ме тауонд мшкилота бсеоре бҳ бор оурд омо бо уҷуд еки шбкиҳ мштарки бхш бзргое оз оен мшкил ҳл ме шуд.

омо таосес оен шбкиҳ талуезеуне чолш ҳоее ро нез пешру дорд

1- нохрснде қдрта ҳое фро мнтқҳ ое:

нхстаен чолш пешру нохрснде брхе қдрта ҳо оз нздекие оен сҳ кишур оста. бно бҳ осл тафрқҳ бендоз чпоул кин нбоед млта ҳое еки мнтқҳ зеод бҳ ҳм нздеки шунд бҳ уежҳ огор пеунд ҳое решҳ дор таорехе бо ҳм доштаҳ бошнд таосес оен шбкиҳ талуезеуне сд бзргое др мқобл оен ҳдф оста пс боед ҷлу он горфтаҳ шуд.

/ 9 نظر / 82 بازدید
ایزد مهر

با درود از دیدن و خواندن مطالب بسیار زیبا و در این حال پر محتوای این وبلاگ، واقعا مسرور شدم. اگر مایل باشید لینکی‌ از شما در بلاگم بذارم و با هم تبادل لینک داشته باشیم تا دوستان من هم از این مطالب شما خرسند شوند. با مقاله‌ای به نام تاجیکان به روز هستم، بسیار خشوقت خواهم شد اگر از نظر خردمندانه خود مرا آگاه سازی به امید روزی که فلات ایران به زیر یک پرچم گرد آید ایدون با د

زمهریر

درود بر شما و درود بر اندیشه والای میهن پرستانه شما

فرزند ایران

ولنتاین را جشن نخواهیم گرفت و به هم تبریک نخواهیم گفت روز عشق را از 25 بهمن (ولنتاين) به 29 بهمن( سپندارمذگان ايرانيان باستان )تغيير خواهيم داد...29 بهمن روز عشق روز سپندارمذگان شاد باد...اگر از نژاد آريايي کورش کبير هستي براي تمام ايرانيان بفرست....بوسه بر خاک پاک آريا ...بوسه بر دست ايرانيان به آرش ، به داریوش ، به کاوه ، به کوروش قسم به تک تک نقش نگارهای تخت جمشید فسم که ایران زمین فلب و خون من است سرشته ز جان از وجود من است

هم وطن

درود با توصیه پنهان و آشکار دوستان مبنی بر اینکه مطالب بسیار و از حوصله خوانندگان خارج است شرح‌ نخستين‌ مبارزه‌ مذهبي‌ در ايران‌ (به‌ روايت‌ داندامايف‌)در وقتی دیگر خواهم نوشت(نگاشت)و روایت استاد رضی بخش بخش خدمت شماست [لبخند] چشم در راهم [گل]

سرباز کوروش بزرگ

درود بر شما تارنگار "مهر خورشید" با نوشتاری تحت عنوان "زن و اشا" به روز است. بدرود پاینده ایران بزرگ

حسن

جالبه به منم سر بزن

پدرام رحیمی

به نظر میرسه متن تاجیکی شما ایراد داره و گواه این مطلب سایتهای تاجیکی موجوده: www.ozodi.org خبرگزاری آزادی http://samarqand.malakut.org وبلاگ www.education.tj وزارت معارف www.bbc.co.uk/tajik بی بی سی تاجیک tg.wikipedia.org دایره المعارف باز ویکی www.safina.tj سایت تلوزیون من یه مترجم خط تاجیک ساخته ام که نشون میده متن شما به لهجه تاجیکی نیست: www.pedramweb.com/tajiki البته ابن برنامه مترجم نیست فقط مبدل خط محسوب میشود و خواندن را آسان میکند

بابک خرم دین

درود: من در وبلاگم درباره آزادی انتخاب در دین زرتشت و جبر در بعضی ادیان دیگر نوشتم لطفا" اون مطالب رو بخونین و بگین به نظر شما کدام اعتقاد درست تر است. با تشکر از شما دوست عزیز[گل]

پسر پارسی

درود آیا میدانید 7 آبان چه روزیست؟ آیا به تاریخ و فرهنگ خود علاقه ای دارید؟ من پیشنهاد خوبی برای پاسداشت این روز دارم. با "7آبان: نامه ای به کورش بزرگ" آپم. حتما سر بزنید و اطلاع رسانی کنید